img_banner_ggzpraktijkkennemerland_02

Behandeling en Werkwijze

Mind to Move maakt gebruik van wetenschappelijk bewezen behandelmethoden zoals EMDR en imaginaire exposure. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization And Reprocessing. Bij EMDR roep je de nare herinnering(en) op, terwijl je gelijktijdig met je ogen de vinger van de therapeut, of het licht op een lichtbalk volgt. Imaginaire exposure is een vorm van cognitieve gedragstherapie waarbij je langdurig en herhaaldelijk wordt geconfronteerd met de angst oproepende herinneringen aan het trauma. Je beleeft daarbij de traumatische gebeurtenis in gedachten –en in een veilige omgeving- opnieuw met als doel de emoties om te zetten. Dit klinkt eng maar deze behandeling bij PTSS is bewezen effectief. Bij onze ervaren psychologen ben je in goede handen.

Tevens behandelen we de secundaire psychische klachten die als gevolg van trauma zijn ontstaan zoals depressie, angst-, dwang- en paniekstoornissen en ook eetstoornissen. Mind to Move biedt naast face-to-face therapie, ook de mogelijkheid tot een volledige online of hybride (deels online en deels face-to-face) behandeling.  Iedereen vanaf 18+ (ook 65+) kan bij Mind to Move terecht. De gekozen therapie is afhankelijk van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de problemen, uw persoonlijke voorkeur en de behandelmethodes die worden aangeboden waaronder (cognitieve) gedragstherapie, kortdurende psychodynamische psychotherapie, schematherapie en oplossingsgerichte therapie.

Bij Mind to Move kunt u niet terecht voor stoornissen en hulpvragen die betrekking hebben op: autisme, ADHD, schizofrenie, neurocognitieve stoornissen, ernstige verslavingsproblematiek, depressie (welke geen gevolg is van trauma) of acute suïcidaliteit. 

1. Aanmelding

Om in behandeling te komen dient u zich aan te melden. Dit kan via het aanmeldformulier, de contactpagina of via uw huisarts. U heeft altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of andere bevoegde medisch specialist.

2. Afspraak maken

Na aanmelding bij Mind to Move wordt u binnen 2 weken ingepland voor een telefonische screening door een (GZ)psycholoog indien de verwijsbrief hier toe aanleiding geeft. In deze (eventuele) screening wordt bepaald of Mind to Move de zorg kan bieden die u nodig heeft. Indien dit niet het geval is, wordt er met u meegedacht over waar u wellicht beter terecht kan of u wordt terugverwezen naar uw huisarts. Indien we een passend zorgaanbod hebben of de verwijsbrief geeft geen aanleiding voor een telefonische screening, dan wordt een intake ingepland. Het kan zijn dat er sprake is van een wachtlijst, met u zal dan besproken worden wat dit betekent voor het intakegesprek. Als de wachttijd te lang voor u is dan denkt Mind to Move mee wat een gepaste oplossing is. Als de afspraak gepland is dan wordt er een vragenlijst opgestuurd om de mate van klachten te inventariseren (ROM)

3. Intakegesprek en behandelplan

Tijdens de intake wordt er diagnostiek verricht en een behandelplan opgesteld (naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform). Er wordt hierbij gekeken naar de samenhang tussen uw omstandigheden, copingstijl en klachten. Daarnaast wordt er stil gestaan bij uw hulpvraag, doelen en verwachtingen van de behandeling.  Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de regiebehandelaar worden verricht. De regiebehandelaar is uiteindelijk verantwoordelijk voor het vaststellen van de stoornis (DSM-classificatie) waarbij u ook daadwerkelijk bent (mede) beoordeeld door de regiebehandelaar via face-to-face contact. Er is ook aandacht voor ondersteuning en eventuele samenwerking met uw omgeving. Er zal worden gevraagd wie in uw naaste omgeving betrokken is bij de situatie waarin u momenteel verkeerd en of het zinvol is om deze naaste een keer uit te nodigen. Het kan ook zo zijn dat een naaste zich meldt vanwege (zorgen om) iemand uit zijn omgeving met een (potentiele) psychische aandoening of suicidedreiging. Op dergelijke vragen gaan we altijd in, rekening houdend met de privacyregels. Tijdens de intake wordt er ook gekeken of er kinderen in het spel zijn en of ze mogelijk ondersteuning nodig hebben en de patient ondersteuning in zijn ouderrol. Bij een onveilige situatie voor de kinderen wordt de meldcode gevolgd.

4. Generalistische Basis GGZ (BGGZ)* en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)*

Als het een BGGZ-traject betreft dan zal aan het einde van de intake een adviesgesprek volgen met de regiebehandelaar en de behandelmogelijkheden met u worden besproken. Samen met u wordt er besloten over de invulling van het behandeltraject. Een BGGZ traject bestaat ongeveer 5 tot 12 gesprekken. Zodra hier overeenstemming in is wordt samen met u het behandelplan opgesteld waarin onder andere de classificatie, hulpvraag, doelen en behandelmethode worden vermeld. Uw regiebehandelaar is gedurende het hele behandeltraject voor u het aanspreekpunt en de regie in uw behandeling waarborgt. Eventueel is er ook een medebehandelaar die delen van de behandeling uitvoert.  Uw behandeling kan nu van start.

Als het een SGGZ-traject betreft, dan is er ook de mogelijkheid tot multidisciplinair overleg (MDO). De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten en bij voorgenomen beëindiging van de behandeling, doch minimaal éénmaal per jaar, plaatsvindt en in het multidisciplinair team wordt afgestemd en getoetst. De wijze waarop is in persoonlijk overleg (onder andere via face-to-face contact, telefonisch of beeldbellen). Er is altijd een psychiater of klinisch psycholoog lid van een multidisciplinair team. De uitkomst van het MDO wordt met u besproken waarna er samen met u besloten wordt over het vervolg van de behandeling. Zodra er overeenstemming over het beleid is bereikt, wordt dit vastgelegd in het dossier.

5. Aanmeldbrief

De huisarts ontvangt vervolgens een aanmeldbrief met daarin beknopt het behandelplan. De regiebehandelaar is zowel in de BGGZ als de SGGZ verantwoordelijk voor het vaststellen van de DSM-classificatie.  De verwijzer zal na het adviesgesprek een rapportage ontvangen waar in beknopt het behandelplan staat:

 • Klachten en problematiek
 • De (voorlopige) DSM-classificatie
 • Hulpvraag en doelen
 • Behandelmethode
 • Hoofdbehandelaar en contactgegevens

Indien u niet bij Mind to Move in zorg zal gaan, wordt u zoveel mogelijk geïnformeerd over passende mogelijkheden en afhankelijk van de indicatie terugverwezen naar de huisarts met eventueel een advies voor doorverwijzing.

6. Behandeling

De behandeling zal zich richten op de desensitisatie van uw traumatische klachten en gedragsverandering. Vaak weet u namelijk heel goed wat u anders zou willen veranderen, anders zou willen doen of zien, maar lukt het niet of het lukt maar beperkt. Onze visie is dat gedragsverandering alleen stand houdt als er ook voldoende aandacht besteed wordt aan het zelfbeeld; gedragsverandering wordt daarmee duurzaam. Doelen van de behandeling zijn onder andere: versterken eigenwaarde, eigen regie en zelfmanagement. Om de 3 maanden wordt er door de regiebehandelaar samen u gekeken hoe het gaat. Indien nodig wordt het behandelplan bijgesteld. De behandeling vindt individueel plaats. Behandelmethodieken die ingezet worden zijn gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en kortdurende psychodynamische psychotherapie. Indien nodig kan er ook gekeken worden naar de inzet van medicatie. Vanuit de BGGZ kan dit besproken worden met uw huisarts, vanuit de SGGZ kan een psychiater worden geconsulteerd. Er kan bij de behandeling gebruik gemaakt worden van zogenaamde e-health. Dit betekent dat de reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd kunnen worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, websites met oefeningen en online behandelmodules. Er wordt gebruik gemaakt van Therapieland en behandelhulp.nl

Standaard behandelmodules

 • psycho-educatie
 • EMDR
 • individuele gesprekken
 • uitvoerbare opdrachten voor thuis
 • e-health
 • ROM (effectmetingen)

 Aanvullende modules

 • Vat van zelfwaardering
 • Behandeling middels medicatie
 • Mindfulness
 • Assertiviteitstraining
 • Leefstijlcoach

7. Evaluatie en beloop

Gedurende het behandeltraject vindt er geregeld evaluatie plaats van de behandeling. Sluit deze aan, vindt er verandering richting de doelen plaats etc. Indien de behandeling stagneert of juist voortvarend verloopt kan er respectievelijk zogenaamde op- en afschaling plaatsvinden. Mocht bijvoorbeeld blijken dat de BGGZ niet afdoende is dan zal met u, uw eventuele professionele netwerk en steunsysteem besproken worden dat intensievere behandeling nodig is. De behandeling kan dan worden overgeheveld naar een SGGZ-traject binnen Mind to Move. Zo hoeft u niet te switchen van behandelaren, tenzij dit natuurlijk wenselijk is. Het kan ook zo zijn dat de intensiteit en zwaarte van de behandeling in de SGGZ kan worden afgebouwd en overgedragen naar de BGGZ of de huisarts met POH GGZ. U hoeft niet volledig gerehabiliteerd of symptoomvrij te zijn om uit de SGGZ te kunnen stromen.

Gedurende het gehele SGGZ-traject is er de mogelijkheid tot een MDO, wat periodiek plaatsvindt (minimaal 6-wekelijks) en bestaat uit ten minste een psychiater of klinisch psycholoog en de betrokken (regie)behandelaars. Doel van het MDO is het bespreken, vaststellen en bewaken van de DSM-classificatie, indicatiestelling en het behandelplan. Verslaglegging wordt ter plekke gedaan en vindt plaats in het elektronisch patiënten dossier (EPD).

8. Afsluiting

Rond de laatste sessie wordt u gevraagd de ROM eindmeting in te vullen. Deze wordt, indien beschikbaar, in de laatste sessie met u besproken. In het laatste gesprek wordt tevens de behandeling geëvalueerd, wat wordt vastgelegd in het EPD. Bij afsluiting wordt u erop geattendeerd dat de behandeling zal worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar en deze derhalve het eigen risico in rekening kan brengen. Verder worden de mogelijkheden voor een eventuele heraanmelding besproken. U wordt erop gewezen dat na afsluiten van het behandeltraject de huisarts het eerste aanspreekpunt is. Echter, in geval van crisis of terugval kan altijd telefonisch contact opgenomen worden met Mind to Move en wordt u zo snel mogelijk ingepland.

De (regie)behandelaar verstuurt aan het einde van de behandeling (alsmede tussentijds bij wijziging van het behandelplan) een brief met daarin het behandelproces beschreven, inclusief klachtenbeloop, behandelresultaat en reden van afsluiting. Indien u bezwaar maakt tegen het informeren van verwijzer zal er geen inhoudelijke informatie aan de verwijzer worden verstrekt, anders dan een brief waarin staat dat patiënt heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn blokkeringsrecht en er derhalve geen inhoudelijke informatie zal worden verstrekt.

 9. Clienttevredenheid

Uw tevredenheid  wordt aan het einde van de behandeling middels een gevalideerde vragenlijst gemeten.

* Producten Generalistische Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ en bijbehorende criteria

Product 1. (BK: circa 300 minuten per jaar): GBGGZ Kort (BK) Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.

Product 2. (BM: circa 500 minuten per jaar): GBGGZ Middel (BM) Dit product is voor cliënten met problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Product 3. (BI: circa 750 minuten per jaar): GBGGZ Intensief (BI) Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Product 4. (BC: circa 750 minuten per jaar):GBGGZ Chronisch (BC) Dit product is voor risicogevoelige cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de SGGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bijvoorbeeld behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.

Gespecialiseerde GGZ: Vermoeden van een DSM-stoornis met ernstige of complexe problematiek, met een matig of hoog risico. Deze problematiek is passend bij de gespecialiseerde GGZ (SGGZ).