shutterstock_169823174

Vergoeding

Volwassenen

Mind to Move heeft voor het jaar 2024 contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 • DSW-Stad Holland: OWM DSW Zorgverzekeraar UA (7029), InTwente Zorgverzekeraar (3344), Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA, 3355), Stad Holland Zorgverzekeraar OWM UA (7037)
 • Caresq: Eucare (3359), Aevitae (3360)
 • Zorg en Zekerheid: OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA (7085)
 • ONVZ: ONVZ Ziektekostenverzekeraar, VVAA, PNO-Zorg (3343)
 • ASR: ASR ziektekosten verzekeringen (0403), Ditzo Zorgverzekering (3336), InsureToStudy (3346), StudentsInsured (3349), De Amersfoortse (9018)
 • COOPERATIE VGZ: Univé (0101), IZA Zorgverzekeraar NV (0699), NV Zorgverzekeraar UMC (0736), IZA VNG (3334), ZEKUR (3361), VGZ Zorgverzekeraar  (7095)
 • ACHMEA: Zilveren Kruis (3311), Interpolis (3313); FBTO (3351), De Friesland Zorgverzekeraar (3358), Groep Buitenlands Recht (7125), Aevitae (Avero Achmea 8958), volmacht One Underwriting B.V. (8971), Pro Life (3311).
 • MENZIS: Menzis Zorgverzekeraar NV (3332), Anderzorg NV (3333)
 • CZ (7199), OHRA (0201), Nationale Nederlanden (0104), Eno (3347), Centrale Verwerkingseenheid CZ: OHRA, CZ, Nationale Nederlanden (9664)

Is er een contract tussen Mind to Move en uw verzekeraar? Dan ontvangt u 100% vergoeding, op het eigen risico na (385 euro).

We hebben geen contracten met:

 • ENO
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben, dan wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar naar uw vergoeding zodat u achteraf niet voor onplezierige verrassingen komt te staan.

Verwijzing

Om in aanmerking te kunnen komen voor de vergoeding voor verzekerde zorg uit het basispakket is een verwijzing van uw huisarts verplicht. Is er een contract tussen de Mind to Move en uw verzekeraar? Dan wordt uw behandeling 100% vergoed, behoudens het wettelijk eigen risico van ten minste 385 euro. Het eigen risico is afhankelijk van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Samenvatting traject

Bij de start van uw behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek, een inschatting gemaakt welk traject bij uw zorgvraag past (zorgvraagtypering). Dit is afhankelijk van de mate van ernst, de complexiteit van uw problematiek en de risico’s waarmee wij rekening moeten houden. Een behandeltraject kan onder andere bestaan uit gesprekken, telefonische consulten, diagnostiek, verslaglegging en overleg met uw verwijzer of medebehandelaren. Deze onderdelen worden ook wel zorgprestaties genoemd.

Welke zorgprestaties zijn er?

 • Consult diagnostiek: onderzoek naar welke problematiek er speelt (intakegesprek en eventuele aanvullende gesprekken ten behoeve van psychologisch onderzoek)
 • Consult behandeling: gesprekken met uw behandelaar ten behoeve van de preventie, behandeling en genezing van uw psychische klachten.
 • Intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega.
 • Reistijd: de tijd die uw behandelaar besteedt om naar u toe te
 • Groepsconsulten: therapeutische gesprekken in groepsverband (groepstherapie).

Mind to Move hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. U kunt deze tarieven vinden op http://tarievenzoekerzorgprestatiemodel.nza.nl/. Mind to Move levert zorg in Setting – Ambulant – kwaliteitsstatuut Sectie III – Monodisciplinair. De aanwezig beroepscategorieën zijn Arts – Specialist (Artikel 14), Klinisch Psycholoog (Artikel 14), Gezondheidszorgpsycholoog (Artikel 3) en Overige Beroepen. In deze tarieven zit de tijd voor verslaglegging, multidisciplinair overleg, voorbereiding en het uitwerken van diagnostiek verwerkt.

Eigen risico

U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed. Hoe wordt het eigen risico voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) berekend? Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar. En 2023 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Een voorbeeld: in 2022 heeft u 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2023 heeft u 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2023.

Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af: Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.

Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger eigen risico bedrag dan betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf. Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Jeugd

Mind to Move heeft geen contracten met gemeenten. Consulten voor kind en jeugd worden niet vergoed. De kosten bedragen € 150 per consult voor de intake en behandeling. Een sessie duurt 45 tot 60 minuten.  

Betalingsvoorwaarden

De door Mind to Move aan cliënt in rekening gebrachte kosten voor de behandeling, dienen door cliënt binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen middels een eerste aanmaning. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van €25,00.

Afspraak afzeggen of “no show” (niet verschijnen zonder bericht)
Mind to move hanteert de onderstaande no show regels:

 • Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur of een werkdag van tevoren afgezegd te worden. Als u een afspraak heeft op maandag om 10 uur, dan zegt u deze dus uiterlijk de vrijdag daarvoor om 10 uur af.
 • Bij afwezigheid zonder berichtgeving wordt een bedrag van € 75,00 bij u in rekening gebracht indien dit een afspraak betreft bij een (GZ-)psycholoog. Indien het een afspraak betreft bij een psychiater of klinisch psycholoog dan wordt er een bedrag van € 125,00 in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.
 • Afzeggen kan direct bij uw behandelaar
 • De therapie wordt beëindigd indien u twee keer achtereenvolgens niet op de afspraak bent verschenen zonder Mind to Move daarover te informeren.
 • Indien u zonder afzegging niet op een afspraak verschenen bent, dan dient u zelf contact op te nemen met uw therapeut om een nieuwe afspraak te maken.
 • Indien we na de no-show geen bericht van u ontvangen, dan ontvangt u een E-mail waarin u gevraagd wordt binnen 14 dagen contact met ons op te nemen. Indien u daar niet op reageert, dan wordt uw dossier gesloten.