img_banner_ggzpraktijkkennemerland_02

Zorgprogramma traumabehandeling

Het zorgprogramma van Mind to Move is geschikt voor de behandeling van traumatische ervaringen, zoals seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling, ernstige ongelukken en oorlogstrauma.  Het zorgprogramma van Mind to Move is opgebouwd uit de volgende modules:

  • Psycho-educatie
  • Intensieve traumabehandeling (Intensive Five)
  • Running therapy
  • (Cognitieve) gedragstherapie
  • Terugvalpreventie gericht op zelfredzaamheid

Op basis van uw klachten, hulpvraag en omstandigheden wordt in overleg met u bepaald welke van de bovenstaande modules zinvol voor u zijn. De behandeling kan op locatie, online of  deels online en op locatie (hybride) plaatsvinden. Voorafgaand aan de behandeling vindt er een intakegesprek en  aanvullende diagnostiek plaats. Let op: Mind to Move biedt cultuur sensitieve zorg voor patiënten met een posttraumatische-stressstoornis. De beheersing van de Nederlandse of Engelse taal is een voorwaarde om in behandeling te kunnen gaan. Voor behandelingen met een tolk kunt u mogelijk terecht bij Sensa Zorg of i-Psy.

Intake

Tijdens de intake wordt er diagnostiek verricht en een behandelplan opgesteld (naar de stand van de wetenschap en richtlijnconform). Het behandelplan is gericht op haalbare doelen. Er wordt hierbij gekeken naar uw trauma’s en de samenhang tussen uw omstandigheden, copingstijl en klachten. Daarnaast wordt er stil gestaan bij uw hulpvraag, doelen en verwachtingen van de behandeling. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door andere deskundigen dan de regiebehandelaar worden verricht. De regiebehandelaar is uiteindelijk verantwoordelijk voor het vaststellen van de stoornis (DSM-5 classificatie) waarbij u ook daadwerkelijk (mede) beoordeeld bent door de regiebehandelaar. Er is aandacht voor ondersteuning en eventuele samenwerking met uw omgeving. Er zal worden gevraagd wie in uw naaste omgeving betrokken is bij de situatie waarin u momenteel verkeerd en of het zinvol is om deze naaste een keer uit te nodigen. Het kan zijn dat een naaste zich meldt vanwege (zorgen om) iemand uit zijn omgeving met een (potentiële) psychische aandoening of suïcidedreiging. Op dergelijke vragen gaan we altijd in, rekening houdend met de privacyregels. Tijdens de intake wordt er besproken of er kinderen in het spel zijn of ze mogelijk ondersteuning nodig hebben en of de patiënt ondersteuning nodig heeft in zijn ouderrol. In het intakeproces wordt bepaald of u behandeld wordt binnen het echelon basis-GGZ* (matige ernst en complexiteit) of binnen de  gespecialiseerde-GGZ* (ernstige en/of complexe problematiek).

Modules:

  1. Psycho-educatie

Psycho-educatie is het geven van informatie en voorlichting over uw psychische klachten, de behandeling en de gevolgen hiervan. De psycho-educatie bestaat uit een persoonlijke uitleg over uw problematiek, informatieve brochures en video’s, zoals PTSS en Wat is stress en wat kunnen we eraan doen?

  1. Intensieve traumagerichte therapie (Intensive Five)

Binnen 2 weken, worden de (belangrijkste) traumatische gebeurtenissen in 5 dagen behandeld. Afhankelijk van uw klachten vinden er één of twee sessies per dag plaats. Mind to Move maakt uitsluitend gebruik van eerste keuze behandelmethoden zoals EMDR en imaginaire exposure. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Bij EMDR roep je de nare herinnering(en) op, terwijl je gelijktijdig met je ogen de vinger van de therapeut of het licht op een lichtbalk volgt. Imaginaire exposure is een vorm van cognitieve gedragstherapie waarbij je langdurig en herhaaldelijk wordt geconfronteerd met de angst oproepende herinneringen aan het trauma. Je beleeft daarbij de traumatische gebeurtenis opnieuw, maar dan in gedachten en in een veilige omgeving, met als doel rustig op de gebeurtenis terug te kunnen kijken. Thuisopdrachten waarbij u geconfronteerd wordt met angstoproepende herinneringen aan het trauma vormen een onderdeel van de therapie. Gedurende de behandeling worden de effecten tussentijds gemeten. Er vindt een nameting plaats aan het einde van de behandeling.

  1. Cognitieve Gedragstherapie

In een periode van 2 tot 3 maanden worden in 3 tot 4 sessies de klachten die als gevolg van de traumatische klachten zijn ontstaan behandeld. De behandeling zal zich richten op gedragsverandering. Vaak weet u namelijk heel goed wat u zou willen veranderen, anders zou willen doen of zien, maar lukt dit niet of lukt het maar beperkt. Onze visie is dat gedragsverandering alleen stand houdt als er ook voldoende aandacht besteed wordt aan het zelfbeeld; gedragsverandering wordt daarmee duurzaam. Het bewust waarnemen van positieve kwaliteit is een belangrijk onderdeel van de therapie.

Goed om te weten
De behandeling is kortdurend, effectief en vraagt een actieve houding en samenwerking van patiënt en behandelaar.

Medicatie
Indien nodig kan er ook gekeken worden naar de inzet van medicatie. Dit kan worden besproken met uw huisarts of er wordt een psychiater geconsulteerd.

eHealth
Er kan bij de behandeling gebruik gemaakt worden van zogenaamde eHealth. Dit betekent dat de reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd kunnen worden met online interventies, zoals beeldbellen, websites met oefeningen en online behandelmodules. Er wordt gebruik gemaakt van PraktijkdataTeams en/of Behandelhulp.nl.

  1. Running therapy

Running Therapy is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop onder begeleiding van een running therapeut als aanvullende behandelvorm voor mensen met psychische klachten. Het is een eenvoudige manier om regelmatig bewegen te integreren in het dagelijks leven. Running Therapy is een zeer toegankelijke vorm van hardlopen waarbij de positieve effecten van het lopen centraal staan. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat regelmatig bewegen een goed effect heeft op lichaam en geest. Tijdens het bewegen komen er stoffen vrij waardoor we ons prettiger gaan voelen, het zelfvertrouwen toeneemt en de psychische klachten afnemen.

Running therapy wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner Rocky Loots, Rocky is psychosomatisch fysiotherapeut bij Fysiotherapiepraktijk Schalkwijk. Running therapy valt daarmee buiten de zorg van Mind to Move.

  1. Terugvalpreventie

Psychische klachten kunnen terugkeren. Om te voorkomen dat klachten verergeren wordt er samen met u een gepersonaliseerd terugvalpreventieplan opgesteld. In dit plan worden de signalen in kaart gebracht die wijzen op terugval en wordt hetgeen u kan doen om terugval te voorkomen uiteengezet.

* Producten Generalistische Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ en bijbehorende criteria
– Basis GGZ (Max 540 minuten directe behandeltijd): matige ernst en complexiteit
– Gespecialiseerde GGZ (+ 550 directe behandeltijd): Ernstige of complexe problematiek