Zorgprogramma Kortdurende Generalistische Behandeling

Inleiding
Een zorgprogramma geeft weer hoe de zorg is georganiseerd vanaf de verwijzing tot en einde van de behandeling inclusief zorg bij terugval. Mind to Move tracht de frequentie, tijdsduur en intensiteit van de behandeling zo vorm te geven dat de zorg optimaal op maat is; geen over- of onderbehandeling. Is er onvoldoende effect en te weinig herstel van de klachten dan kan de zorg worden geïntensiveerd of de behandelmethode worden herzien. Klachten die we behandelen binnen dit programma zijn stemmingsklachten, angst en PTSS*. Het behandelteam bestaat uit GZ-psychologen, basis psychologen, psychiaters en klinisch psychologen. Als uit de intake blijkt dat de klachten dusdanig zijn dat ze niet passen binnen dit zorgprogramma zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Bij te lichte klachten bieden we een herstel bevorderende intake; psycho-educatie over de klachten en handvatten hoe u met de klachten om kan gaan. Denk hierbij onder andere aan activatie, doorbreken van vermijdings- en veiligheidsgedrag en zelfhulpboeken.
 • We verwijzen u direct na de intake door naar een instelling of praktijk met een passend zorgaanbod.
 • We attenderen u op relevante maatschappelijke instanties.
 • We verwijzen u naar de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar met de dan geldende DSM-5 classificatie en het echelon.

*PTSS behandelen we zowel in het echelon Basis als Specialistisch. Zie hiervoor het Zorgprogramma PTSS.

Aanmelding
U kunt zich (uitsluitend) aanmelden door u via Zorgdomein te laten verwijzen door uw huisarts. Zorgdomein biedt een beveiligde omgeving specifiek voor verwijzingen binnen de zorg. Informatie over wachttijden voor intake en behandeling kunt u vinden via www.mind-to-move.nl

Afspraak maken
Na aanmelding bij Mind to Move wordt u binnen 2 weken ingepland voor een telefonische screening door een (GZ)-psycholoog indien de verwijsbrief hier toe aanleiding geeft. In deze (eventuele) screening wordt bepaald of Mind to Move de zorg kan bieden die u nodig heeft. Indien dit niet het geval is, wordt er met u meegedacht over waar u wellicht beter terecht kan of u wordt terugverwezen naar uw huisarts. Indien we een passend zorgaanbod hebben of de verwijsbrief geeft geen aanleiding voor een telefonische screening, dan wordt een intake ingepland.

Het kan zijn dat er sprake is van een wachtlijst, met u zal dan besproken worden wat dit betekent voor het intakegesprek. Als de wachttijd te lang voor u is dan denkt Mind to Move mee wat een gepaste oplossing is. Als de afspraak gepland is dan wordt er een vragenlijst opgestuurd om de mate van klachten te inventariseren (ROM).

Intakegesprek en behandelplan
Tijdens de intake wordt er diagnostiek verricht en een behandelplan opgesteld (naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform). Er wordt hierbij gekeken naar de samenhang tussen uw omstandigheden, copingstijl en klachten. Daarnaast wordt er stil gestaan bij uw hulpvraag, doelen en verwachtingen van de behandeling.  Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de regiebehandelaar worden verricht. De regiebehandelaar is uiteindelijk verantwoordelijk voor het vaststellen van de DSM-5 classificatie.

Aan het einde van de intake zal een adviesgesprek volgen met de regiebehandelaar en de behandelmogelijkheden met u worden besproken. Samen met u wordt er besloten over de invulling van het behandeltraject. Zodra hier overeenstemming in is wordt samen met u het behandelplan opgesteld waarin onder andere de classificatie, hulpvraag, doelen en behandelmethode worden vermeld. Uw regiebehandelaar is gedurende het hele behandeltraject voor u het aanspreekpunt en de regie in uw behandeling waarborgt. De medebehandelaar zal delen van de behandeling uitvoeren.  Uw behandeling kan nu van start.

Aanmeldbrief
De huisarts ontvangt vervolgens een aanmeldbrief met daarin beknopt het behandelplan. De verwijzer zal na de het adviesgesprek een rapportage ontvangen waar in beknopt het behandelplan staat: 

 • Klachten en problematiek
 • De (voorlopige) DSM-5 classificatie en diagnose
 • Hulpvraag en doelen
 • Behandelmethode
 • Hoofdbehandelaar en contactgegevens

Indien u niet bij Mind to Move in zorg zal gaan, wordt u zoveel mogelijk geïnformeerd over passende mogelijkheden en afhankelijk van de indicatie terugverwezen naar de huisarts met eventueel een advies voor doorverwijzing.

Behandeling
De behandeling zal zich richten op gedragsverandering. Vaak weet u namelijk heel goed wat u anders zou willen veranderen, anders zou willen doen of zien, maar lukt het niet of het lukt maar beperkt. Onze visie is dat gedragsverandering alleen stand houdt als er ook voldoende aandacht besteed wordt aan het zelfbeeld; gedragsverandering wordt daarmee duurzaam. Doelen van de behandeling zijn onder andere: versterken eigenwaarde, eigen regie en zelfmanagement. Om de 3 maanden wordt er door de regiebehandelaar samen u gekeken hoe het gaat. Indien nodig wordt het behandelplan bijgesteld. De behandeling vindt individueel plaats. Behandelmethodieken die ingezet worden zijn gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en kortdurende psychodynamische psychotherapie. Indien nodig kan er ook gekeken worden naar de inzet van medicatie die door uw huisarts kan worden voorgeschreven. Er kan bij de behandeling gebruik gemaakt worden van zogenaamde e-health. Dit betekent dat de reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd kunnen worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, websites met oefeningen en online behandelmodules. Er wordt gebruik gemaakt van Embloom en behandelhulp.nl

Standaard behandelmodules

 • psycho-educatie
 • individuele gesprekken
 • Vat van Zelfwaardering of andere vorm van (cognitieve) gedragstherapie
 • e-health
 • ROM (effectmetingen)

 Aanvullende modules

 • Behandeling middels medicatie
 • Mindfulness
 • leefstijlcoach

Evaluatie en beloop
Gedurende het behandeltraject vindt er geregeld evaluatie plaats van de behandeling. Sluit deze aan, vindt er verandering richting de doelen plaats etc. Indien de behandeling stagneert of juist voortvarend verloopt kan er respectievelijk zogenaamde op- en afschaling plaatsvinden.

Afsluiting
Rond de laatste sessie wordt u gevraagd de ROM eindmeting in te vullen. Deze wordt, indien beschikbaar, in de laatste sessie met u besproken. In het laatste gesprek wordt tevens de behandeling geëvalueerd, wat wordt vastgelegd in het EPD. Verder worden de mogelijkheden voor een eventuele heraanmelding besproken. Vaak bieden wij u terugkeergarantie aan, zodat u snel weer bij ons terecht kan mocht u terugval hebben waar u zelf niet uitkomt. U wordt erop gewezen dat na afsluiten van het behandeltraject de huisarts het eerste aanspreekpunt is. Echter, in geval van crisis of terugval kan altijd telefonisch contact opgenomen worden met Mind to Move en wordt u zo snel mogelijk ingepland.

De (regie)behandelaar verstuurt aan het einde van de behandeling (alsmede tussentijds bij wijziging van het behandelplan) een brief met daarin het behandelproces beschreven, inclusief klachtenbeloop, behandelresultaat en reden van afsluiting. Indien u bezwaar maakt tegen het informeren van verwijzer zal er geen inhoudelijke informatie aan de verwijzer worden verstrekt, anders dan een brief waarin staat dat patiënt heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn blokkeringsrecht en er derhalve geen inhoudelijke informatie zal worden verstrekt. 

Clienttevredenheid
Uw tevredenheid  wordt aan het einde van de behandeling middels een gevalideerde vragenlijst gemeten.

Samenwerking buiten Mind to Move
Er bestaat een nauw samenwerkingsverband tussen de psychologen en de andere zorgverleners binnen de regio (ketenzorg) zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en praktijkondersteuners van de  huisartsen (POH genoemd). In het kader van samenwerken en het ‘leveren van goede zorg’ zal er (indien nodig) met uw toestemming overleg, intervisie of supervisie plaatsvinden, gedurende diagnostiek, behandeling en/of onderzoek, met deze zorgverleners in de (keten)zorg.

Samen beslissen en verwachtingen
Het samen beslissen maakt onderdeel uit van de behandelstijl van Mind to move. De vraag wat u graag wilt bereiken (hulpvraag, doelen) is er een van samenspraak; er wordt gekeken of het behandelaanbod aansluit bij uw hulpvraag en doelen. Het goed verwoorden van de hulpvraag en de doelen zijn een belangrijk onderdeel voor aanvang van de behandeling. Het is tevens het moment waarin afgestemd wordt ver de verwachtingen. Samen met u worden er afspraken gemaakt over hoe de behandeling het beste ingedeeld kan worden qua planning omdat er in principe ook een maximum aan de behandeling zit qua tijd. Hierbij wordt u geadviseerd op basis van kennis en ervaring; sommige problemen vereisen simpelweg meer tijd, maar niet per se meer behandeling.

Mind to Move tracht altijd een sfeer van samen beslissen te creëren. Een goede match tussen u en de behandelaar is een belangrijke factor in de effectiviteit van de behandeling. Aan het einde van het intakegesprek zal altijd aan u worden gevraagd hoe u het gesprek heeft ervaren. Overleg met andere hulpverleners zal alleen met uw toestemming plaatsvinden.